​​ANVÄNDNINGSBESTÄMMELSER

Abonnemangsvillkor för NANOLINK SYSTEM

Kunden, som ansluter sig till dessa prenumerationsvillkor, och NanoLink Sweden AB, org nr. 559172-0387 (NanoLink) tecknar avtal på kundens tillgång till och användning av NanoLink System (prenumeration) en onlinebaserad servicenivå som nås via en webbläsare och en app som ingår i NanoLinks spårningssystem för att lokalisera, spåra och för hantering av spårningssändare och andra objekt registrerade av kunden.

Teckningsvillkoren kompletteras av parternas överenskommelse (Köpekontrakt).

Teckningsvillkoren innehåller två delar:

Del I - innehåller de allmänna prenumerationsvillkoren som gäller för användningen av NanoLink-systemet (även kallat Service).

Del II - innehåller NanoLinks databehandlingsvillkor.

Prenumerationsvillkor reglerar kundens prenumeration och gäller från den tidpunkt kunden accepterar dem. Teckningsvillkor kommer att ersätta eventuella tidigare avtal mellan parterna om tillgång till och användning av NanoLink-systemet. Kundens påbörjade eller fortsatt användning av NanoLink System anses härmed vara Kundens uttryckliga godkännande av prenumerationsvillkoren.

Tillgång

Med kundens godkännande av Prenumerationsvillkoren får kunden tillgång till NanoLink System under teckningstiden. Tillgången innebär att kunden kan använda tjänsten i sin interna verksamhet för aktuellt organisationsnummer.

Kunden har tilldelats en superuser åtkomst och kan därmed skapa ytterligare användare inom det köpta abonnemanget. Tilldelade inloggningsuppgifter får inte spridas.

Rätten att använda NanoLink System gäller endast för kunden och dess anställda och de utomstående personer som utför databehandling eller tillhandahåller andra tjänster till kunden, och där tillgång till tjänsten är en nödvändighet för att tillhandahålla dessa tjänster.

I detta sammanhang är kunden ansvarig för att tredje part respekterar prenumerationsvillkoren.

NanoLink har rätt att kontinuerligt göra uppdateringar och förändringar av NanoLink System, inklusive innehåll och funktionalitet som kan påverka kundens användning och nytta av tjänsten. Sådana ändringar kan ske med eller utan förvarning och kan påverka kundens användning av NanoLink-systemet.

Support

Som en del av sin prenumeration kan kunden använda NanoLink Support. Support kan kontaktas av kundens superanvändare inom NanoLinks normala öppettider. Supporten innehåller omedelbart teknisk problemstöd, som kan lösas via telefon och inom högst 15 minuter.

Rättigheter

NanoLink har alla immateriella rättigheter till NanoLink System utvecklat eller utvecklat av NanoLink, inklusive kod, dokumentation, användarhandböcker och annat utbildningsmaterial. Detta gäller både nuvarande och framtida utgåvor av sådant material.

Kunden överlåts inte immateriella rättigheter utan förvärvar endast en användningsrätt med ovan angivna innehåll.

Kundens data

Kunden har alla rättigheter att äga data som kunden laddar i NanoLink-systemet genom användning eller manuell inmatning. NanoLink behandlar endast kundens uppgifter enligt instruktionerna och därför inte för egna ändamål och NanoLink har ingen rätt till återkallelse av kundens data.

Data som genereras av NanoLink eller som NanoLink System genererar automatiskt i samband med användningen av tjänsten, inklusive Kundens användning eller övervakning av användningen av tjänsten, kan NanoLink endast använda för att leverera tjänsten till Kunden. Kunden instämmer i att anonymiserad information lämnas till NanoLink för användning i bland annat statistiska ändamål och för att förbättra tjänsten.

Tillgänglighet och prestanda för NanoLink System

NanoLink säkerställer att NanoLink System har hög driftsstabilitet, men ansvarar inte för kraschar eller störningar som orsakas av faktorer som ligger utanför NanoLinks kontroll. Detta kan inkludera strömavbrott, utrustningsfel, internetanslutningar, telekommunikationsanslutningar eller liknande.

Ändring av villkor i Google Play och / eller Apple AppStore som gör att NanoLinks app blir otillgänglig under en period anses också som ett förhållande utanför NanoLinks kontroll.

Vid störning eller avbrott strävar NanoLink att återställa normal drift så snart som möjligt.

NanoLink kan komma att behöva genomföra underhåll och uppdateringar av tjänsten, och under sådana perioder kan NanoLink System vara helt eller delvis otillgängligt för kunden. NanoLink strävar efter att placera schemalagda stopp utanför normal arbetstid, klockan 8:00 till 17:00 på vardagar, då störningen förväntas vara så låg som möjligt för kunderna. Underhållsarbeten av drifts- eller säkerhetsskäl som inte kan försenas utförs dock alltid så snart som möjligt.

NanoLink Systems stabilitet och prestanda kan påverkas av kundens utrustning, signalstyrka för dataöverföring, internetanslutning etc. NanoLink ansvarar inte för någon brist på prestanda på grund av sådana omständigheter, och Kunden är medveten om att denne själv är ansvarig att genomföra och bekosta nödvändiga uppdateringar av sin utrustning och datakommunikation.

Priser och betalningsvillkor

För abonnemang och användning av NanoLink System betalar kunden ersättning enligt NanoLinks nuvarande prislista eller det individuella avtal som parterna har ingått i avtalet.

Alla angivna priser är exkl. Moms.

Den första faktureringsperioden löper från orderdatum och ett år framåt. Sedan faktureras gällande avgifter årligen i förväg, om inte annat avtalats i avtalet.

Inköp av utrustning som anges på Köpekontraktet faktureras vid leverans, om annat inte särskilt avtalats, se även "Särskilt om inköp av utrustning" nedan.

NanoLink kan ändra sammansättningen, innehåll och priserna på produkter, tjänster och abonnemang med ett meddelande med 30 dagars varsel genom att skicka e-post till kundens angivna kontakt eller genom att publicera meddelanden på www.nanolink.com. Ändringar i priser, produkter, tjänster och prenumerationer anses inte som en ändring av prenumerationsvillkoren.

Fakturor förfaller för betalning 10 dagar efter fakturadatumet. Om ej annat anges på fakturan.

Vid utebliven betalning eller sen betalning kan NanoLink avbryta tillgången till NanoLink-systemet utan föregående meddelande och utan ansvar tills den överenskomna betalningen är mottagen.

Vid sen betalning har NanoLink rätt att debitera ränta från förfallodagen med 1,75% per. påbörjad månad tills beloppet betalas till NanoLink, se även nedan under Kundens ansvar.

Överlåtelse

Kunden får inte överföra sitt abonnemang på NanoLink System till tredje part, utan godkännande av NanoLink. NanoLink kan då avsluta avtalet och därmed abonnemanget av tjänsten NanoLink System med kunden utan kundens samtycke.

Behandling av personuppgifter

Vid kundens användning av NanoLink-systemet tillåts NanoLink att behandla personuppgifter på Kundens vägnar. Kunden är således datakontrollanten för den information som lämnas, medan NanoLink är dataprocessorn.

All behandling av personuppgifter för kunden sker enligt NanoLinks databehandlingsvillkor, som utgör parternas databehandlingsavtal för de personuppgifter som behandlas av kunden, som NanoLink har åtagit sig som en del av leveransen av NanoLink-systemets molntjänst och eventuella ytterligare tjänster.

Uppgiftsförhållandena finns i del II i Abonnemangsvillkoren. Vid eventuella skillnader mellan dataprocess-villkoren och prenumerationsvillkoren ska dataprocess-villkoren gälla.

Underleverantörer

NanoLink använder underleverantörer och externa konsulter för att uppfylla sina leveranser och skyldigheter enligt detta avtal med kunden. Om underleverantörer används för att behandla personuppgifter gäller villkoren i NanoLinks databehandlingsvillkor.

Varaktighet och uppsägning

Avtalet gäller tills prenumerationen avslutas skriftligen eller tills en av parterna måste säga upp avtalet. NanoLinks databehandlingsvillkor gäller dock för NanoLinks behandling av personuppgifter för kunden, tills NanoLink har raderat kundens data i enlighet med villkoren i användarvillkoren, huruvida prenumerationen har upphört tidigare eller ej. Uppgiftsförhållandena och prenumerationen är beroende av varandra och kan därför inte avslutas separat.

Prenumerationen kan avslutas till slutet av en kalendermånad med 30 dagars varsel från Kunden och med 3 månaders varsel från NanoLinks sida.

Uppsägning kan ske via e-post till support@nanolink.com.

Avtalet kan innehålla en bindningsperiod. Om en bindningsperiod har avtalats kan avtalet inte avslutas förrän efter periodens utgång, och vid uppsägning därefter gäller den ordinarie uppsägningstiden.

Sekretess och diskretion

NanoLinks personal iakttar tystnadsplikt på sedvanligt vis när det gäller information om kundens omständigheter, för allt som inte är allmänt känt, och NanoLink ålägger underleverantörer och andra som hjälper NanoLink med leveransen, en motsvarande skyldighet.

NanoLink får endast ge tillgång till personuppgifter till personer för vilka det är nödvändigt att ha tillgång till Kundens information för att uppfylla NanoLinks skyldigheter gentemot kunden. NanoLink måste kontinuerligt granska auktorisationer och stänga åtkomst när auktorisationer upphör eller avslutas.

Kundansvar för användaråtkomst

Kunden ansvarar för Kundens egen användning av NanoLink-systemet såväl som för användning som sker med kundens tilldelade superuser-inloggning och med användarskapade användaråtkomst.

Kunden måste hålla superuser-inloggningen och användaråtkomsten konfidentiell och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder mot kundens kompromisslös användaråtkomst eller annan information som kan ge tredje part tillgång till kundens obehöriga åtkomst.

Kundens övriga skyldigheter

Kunden ska se till att NanoLink-systemet inte används på ett sätt som kan skada NanoLinks namn, rykte eller goodwill eller på ett sätt som bryter mot gällande lagar eller förordningar.

Ändringar av prenumerationsvillkor

NanoLink kan när som helst ändra prenumerationsvillkoren. Den nuvarande versionen av prenumerationsvillkoren finns på NanoLinks hemsida https://www.nanolink.com/se/

NanoLink avser att ge ett rimligt varsel om minst 30 dagar i samband med ändringar i prenumerationsvillkoren. Information om planerade ändringar skickas till kundens kontaktperson och / eller är tillgänglig på www.nanolink.com. Om kunden inte vill acceptera de anmälda ändringarna kan kunden säga upp sitt abonnemang med det överenskomna meddelandet. Kunden har inte heller några befogenheter till följd av ändringar i prenumerationsvillkoren.

Användning av NanoLink-systemet efter en ändring av prenumerationsvillkor innebär godkännande av sådana ändrade villkor. Det är kundens skyldighet att hålla sig uppdaterad om ändringar.

NanoLinks åtagande och ansvar

NanoLink System levereras som en standardtjänst, som den är och är tillgänglig utan speciella garantier.

Kunden är således införstådd med att tjänsten kan ha mindre väsentliga fel och avvikelser som inte påverkar funktionen av NanoLink System avsevärt. NanoLink garanterar inte att sådana avvikelser åtgärdas, en eventuell åtgärd skulle i sådana fall normalt införas vid en kommande uppdatering av tjänsten. Kunden instämmer i att sådana mindre fel inte kan anses vara bristande.

För väsentliga fel i tjänsten är kunden införstådd med att NanoLink avhjälper sådana inom rimlig tid. Åtgärdar NanoLink inte felet och om det påverkar Kundens användning av tjänsten i en icke försumbar utsträckning har Kunden har rätt att säga upp avtalet utan förvarning. Utöver detta har kunden ingen ytterligare rätt till ersättning.

NanoLink ansvarar inför Kunden för fel och försummelser av NanoLinks tjänster i enlighet med de allmänna reglerna i svensk lag, med förbehåll för begränsningarna i dessa abonnemangsvillkor.

Kunden måste meddela om brister så snart dessa noteras, dock senats en månad efter att felet uppstått. Därefter upphör rätten till reklamation.

Överskrider NanoLink ett överenskommet leveransdatum med mer än 10 dagar har kunden rätt att säga upp avtalet utan förvarning. Kunden kan inte vidta andra åtgärder i fråga om förseningen, och är därför inte berättigad att kräva skadestånd av något slag.

NanoLink är inte ansvarig för Kundens användning av NanoLink system och överenskommelser, uppfattningar eller förluster som uppkommer från kunden som ett resultat av att använda systemet.

NanoLink är endast skyldig att ersätta Kundens ekonomiska förluster till följd av ett väsentligt bortfall av NanoLinks leveranser med de undantag som anges ovan.

NanoLinks ansvar är begränsat att enbart täcka kundens direkta förluster, medan indirekta förluster och följdskador, i synnerhet rörelseförluster, ökade driftskostnader, förlorade besparingar, förlorad vinst eller förlust av data och återställningskostnader är inte ersättningsgilla.

NanoLinks totala ersättnings ansvar är i samtliga fall begränsad till den sammanlagda betalning NanoLink erhållit för abonnemanget enligt avtal för de sista 12 månader som föregår vid tidpunkten för tvisten. Om abonnemangsavtalet inte har varit i kraft i 12 månader vid tidpunkten för skadan, beräknas ansvarsbegränsningen som det genomsnittliga belopp som erhållits under de månader som avtalet varit giltigt multiplicerat med 12. Beloppet skall inte i något fall överstiga kr. 100.000:-

Produktansvar

NanoLink ansvarar för produktskador som orsakas av NanoLinks leveranser i enlighet med gällande lagbestämmelser. Utöver detta tar NanoLink inget ytterligare produktansvar.

NanoLinks ansvar för produktskador är också föremål för den monetära gräns som anges ovan under "NanoLink standard och ansvar", där det inte strider mot tvingande lag.

Kundens ansvar

Om kunden väsentligen inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, har NanoLink rätt att säga upp avtalet utan särskilt framställan om krav på att missförhållandet skall upphöra och kräva ersättning enligt svensk lag.

Om en faktura inte betalas i rätt tid, är kundens tillgång till NanoLink-systemet avstängd tills betalningen är mottagen. I det fallet fortsätter NanoLink att kräva betalning av ersättning för tiden då systemet är avstängt.

Om kunden inte har betalat det utestående beloppet inom en tidsfrist som meddelades i den andra betalningspåminnelsen, anses detta vara ett väsentligt brott vilket motiverar NanoLink att avsluta avtalet.

Force majeure

NanoLinks skyldigheter enligt avtalet skjuts upp av force majeure, vilket innebär att förhållanden som ligger utanför NanoLinks kontroll, inklusive men inte begränsat till, krig, upplopp, terrorism, upplopp, strejk, brand, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller exportrestriktioner, avbrott i regelbunden kommunikation, avbrott eller fel på energiförsörjningen, offentlig dator och elektroniska kommunikationssystem, virus, cyberterrorism, hackerattacker och förekomsten av force majeure hos underleverantörer som NanoLink inte i avtalet borde ha tagit hänsyn till.

Villkor hos NanoLinks underleverantörer, vilket resulterar i NanoLink inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot kunden och som inte kan övervinnas utan orimliga kostnader för NanoLink skall likaledes betraktas som en force majeure.

Särskilt om inköp av utrustning

Parterna kan inkludera kundens köp av NanoLink-spårsändare, basstation och annan utrustning (utrustning) i avtalet.

Leverans av utrustning sker ex Works, oavsett om NanoLink skall ordna transport till kunden. Leverans anses således ha gjorts genom överlåtelse till transportören.

Kunden är skyldig att undersöka utrustningen omedelbart efter mottagandet och omedelbart annonsera synliga skador.

För icke synlig skada gäller en 12 månaders garanti. Kunden har informerats om att för NanoLink Spårsändare är den förväntade livslängden ca. 4 år, men den faktiska livslängden kan variera och beror bland annat på den specifika användningen. Vid byte av spårsändare måste kunden omregistrera data. Det är kundens ansvar att göra detta.

Vid godkänd reklamation beslutar NanoLink på egen hand beslut om åtgärd, reparation eller utbyte inom en rimlig tid. NanoLinks ansvar omfattar inte utbyte av utrustning i slutet av sin förväntade livslängd, ersättning på grund av normalt slitage, felaktig användning eller annan användning som inte överensstämmer med produktspecifikationen.

Förseningar med leverans av utrustning anses vara ett väsentligt brott när förseningen har en varaktighet på 20 arbetsdagar. Vid sådan försening kan Kunden häva köpet av utrustning och avbryta prenumerationen som är tecknad i samband med köpet av den försenade utrustningen, men har inte rätt till någon ytterligare ersättning. NanoLinks ansvar för skadestånd och ansvar är också begränsat i enlighet med förordningen i avsnittet "NanoLink åtagande och ansvar" ovan

Särskilt om NanoLink spårsändare

NanoLink spårsändare är CE-godkända. Villkoren för hur spårsändaren kan användas beskrivs närmare i NanoLink produktspecifikation för spårsändare.

NanoLink spårsändare skickar signal via en lågfrekvent radiosignal. Det är kundens ansvar att se till att det är lagligt att använda lågfrekventa radiosignaler där NanoLink spårsändare finns.

NanoLink spårsändare skickar signal med ett fast intervall, enligt specifikationen i produktspecifikationen. Signalens räckvidd och intervall beror på placeringen av NanoLink spårsändare och dess omgivningar.

Utifrån kommande radiosignaler kan störa överföringen av signal från NanoLink spårsändare.

Montering av NanoLink spårsändare på utrustningen är Kundens eget ansvar. Som monteringsförslag kan montering med band, lim eller krympslang anges.

NanoLink spårsändare måste kasseras i enlighet med gällande bestämmelser om elektronisk avfallshantering

Användning av Kunden som referens

NanoLink har möjlighet att sätta Kunden på sin referenslista, men får utöver detta inte använda kundens namn för marknadsföring.

Mottagande av marknadsföringsmaterial

Med godtagandet av prenumerationsvillkoren accepterar kunden uttryckligen att NanoLink kan tillhandahålla marknadsföringsmaterial till den angivna e-postadressen till kundens kontaktperson. Marknadsföringsmaterialet kan innehålla produktuppdateringar, servicemeddelanden, integrationsinformation från tredje part etc. Kunden kan när som helst avbryta ytterligare mottagande av sådant marknadsföringsmaterial.

Tvister

Avtalet regleras av svensk lag, och eventuella tvister som inte kan lösas kommer att lösas enligt svensk lag.

NanoLink kontaktinformation

Kundens förfrågningar till NanoLink kring prenumerationen skall skickas till:

NanoLink Sweden AB

Låkebergsgatan 40

423 34 Torslanda

E-post: support@nanolink.com

Tel: 031-79 77 320

Om Nanolink​ sweden AB

NanoLink Sweden AB

Org nr: 559172-0387

Adress

Låkebergsgatan 40, 423 34 Torslanda
Hitta till oss »

Kontakta oss

​Telefon: 031-79 77 320

Email: support@nanolink.com