Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår for NANOLINK SYSTEM

Ved å godta disse Abonnementsvilkårene inngår Kunden og NanoLink Norge AS, CVR-nr. 920 564 739 (NanoLink) avtale om Kundens tilgang til og bruk av NanoLink System (Abonnement), som er en onlinebasert standardtjeneste, via en nettleser eller en app, og som inngår i NanoLinks sporingssystem for lokalisering, sporing og administrering av sporingsbrikker og andre objekter registrert av Kunden.

Abonnementsvilkårene suppleres av partenes bestillingsskjema (Bestillingsskjema).

Abonnementsvilkårene består av to deler:

Del I – inneholder de vanlige abonnementsvilkårene som gjelder for bruk av NanoLink System (også kalt Service).

Del II – inneholder NanoLinks databehandlingsvilkår.

Abonnementsvilkårene regulerer Kundens Abonnement og trer i kraft fra det tidspunkt Kunden aksepterer dem. Abonnementsvilkårene erstatter alle tidligere avtaler som er inngått mellom partene i forbindelse med tilgang til og bruk av NanoLink System. Kundens oppstart av eller fortsatt bruk av NanoLink System anses herunder for Kundens uttrykkelige aksept av Abonnementsvilkårene.

Brukertilgang

Når Kunden har akseptert Abonnementsvilkårene, får Kunden brukertilgang til NanoLink System i abonnementsperioden. Brukertilgangen innebærer at Kunden kan bruke tjenesten i sin interne virksomhetsdrift for ett organisasjonsnummer.

Kunden får en superbrukertilgang og kan selv opprette flere brukere innenfor det antallet det er kjøpt abonnement til. Tildelte påloggingsdetaljer kan ikke gis videre.

Brukertilgang til NanoLink System gjelder utelukkende for Kunden og dennes ansatte samt eventuelle eksterne personer som utfører databehandling for, eller leverer andre tjenester til, Kunden og når tilgang til tjenesten er nødvendig for å kunne levere disse tjenestene.

I slike tilfeller har Kunden ansvaret for at tredjeparten overholder Abonnementsvilkårene.

NanoLink kan foreta løpende oppdateringer og endringer av NanoLink System, inkludert system-funksjonaliteten, noe som kan påvirke Kundens bruk og fordeler av Abonnementet. Slike endringer kan skje med eller uten varsel og kan påvirke Kundens bruk av NanoLink Systemet.

Support

Som del av Abonnementet kan Kunden benytte seg av NanoLink Support. Support kan kontaktes av Kundens superbruker innenfor NanoLinks vanlige åpningstid. Supporttjenesten omfatter øyeblikkelig hjelp ved tekniske problemer som kan løses over telefon og i løpet av maksimalt 15 min.

Rettigheter

NanoLink har alle immaterielle rettigheter til NanoLink System, utviklet eller utarbeidet av NanoLink, inkludert kode, dokumentasjon, brukermanualer og eventuelt opplæringsmateriale. Dette gjelder både nåværende og fremtidige utgaver av slikt materiale.

Kunden overtar ingen immaterielle rettigheter, men får kun en bruksrett med innholdet som er angitt ovenfor.

Kundens data

Kunden har alle rettigheter til egne data som Kunden legger inn i NanoLink System gjennom bruk eller manuelt. NanoLink behandler Kundens data utelukkende etter dennes instruks og dermed ikke til egne formål, og NanoLink har ingen tilbakeholdsrett over Kundens data.

Data generert av NanoLink eller som NanoLink System automatisk genererer i forbindelse med bruk av tjenesten, inkludert Kundens bruk eller overvåking av bruken av tjenesten, kan NanoLink kun bruke til å utføre tjenesten overfor Kunden. NanoLink foretar også anonymisering av data for kunden, og Kunden aksepterer at anonymiserte data overlates til NanoLink til bruk for statistiske formål, til forbedring av tjenesten osv.

Tilgjengelighet og ytelse av NanoLink System

NanoLink bestreber seg på å sikre at NanoLink System har høy driftsstabilitet, men er uten ansvar for datasammenbrudd eller driftsforstyrrelser som skyldes faktorer utenfor NanoLinks kontroll. Dette kan blant annet omfatte strømsvikt, feil på utstyr, internett-forbindelser, telekommunikasjonsforbindelser eller lignende.

Endringer av vilkårene for Google Play og/eller Apple AppStore som medfører at NanoLinks app blir utilgjengelig i en periode, anses også som et forhold utenfor NanoLinks kontroll.

Ved datasammenbrudd eller forstyrrelser bestreber NanoLink seg på å gjenopprette normal drift hurtigst mulig.

NanoLink vil gjennomføre servicevinduer med henblikk på løpende vedlikehold av tjenesten, og i slike perioder kan NanoLink System være helt eller delvis utilgjengelig for Kunden. NanoLink bestreber seg på å legge planlagte servicevinduer til tidspunkter utenfor tidsrommet 8.00-17.00 på hverdager, dvs. når NanoLink forventer at nedetid generelt vil være til minst mulig belastning for kundene. Service i forbindelse med driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker som ikke kan utsettes, vil imidlertid alltid bli utført hurtigst mulig.

NanoLink Systems stabilitet og ytelse (performance) kan avhenge av Kundens utstyr, signalstyrke for dataoverføring mellom enheter, internettforbindelse osv. NanoLink er ikke ansvarlig for manglende stabilitet i tjenesten eller ytelsen som skyldes slike forhold, og Kunden er kjent med at eneste måte å avhjelpe slike forhold på, er at Kunden oppgraderer utstyret eller kommunikasjonslinjene.

Priser og betalingsvilkår

For abonnement og bruk av NanoLink System betaler Kunden godtgjørelse i samsvar med NanoLinks til enhver tid gjeldende prisliste eller i henhold til den individuelle avtalen partene har inngått i Bestillings-skjemaet.

Alle angitte priser er ekskl. mva.

Første faktureringsperiode løper fra bestillingsdatoen og ett år fremover. Deretter faktureres det forskuddsvis hvert år, med mindre annet er avtalt i Bestillingsskjemaet.

Kjøp av Utstyr angitt på Bestillingsskjemaet faktureres ved levering, med mindre annet er avtalt spesielt, se også punktet ”Kjøp av Utstyr” nedenfor.

NanoLink kan endre sammensetning, innhold og priser på produkter, tjenester og abonnementer med 30 dagers varsel via e-post til Kundens angitte kontaktperson, eller ved å legge det ut på www.nanolink.com. Endringer av priser, produkter, tjenester og abonnementer anses ikke som en endring av selve Abonnementsvilkårene.

Fakturaer forfaller til betaling 8 dager etter fakturadatoen.

Ved manglende eller forsinket betaling kan NanoLink uten varsel og uten ansvar avbryte tilgangen til NanoLink System inntil avtalt betaling er mottatt.

Ved forsinket betaling er NanoLink berettiget til å kreve renter fra forfallstidspunktet med 1,75 % per påbegynt måned, inntil beløpet er betalt til NanoLink, se også punktet «Kundens mislighold» nedenfor.

Overdragelse

Kunden kan ikke overdra abonnementsavtalen om NanoLink System eller rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen til en tredjepart uten forhånds-godkjennelse fra NanoLink.

NanoLink kan overdra avtalerelasjonen og dermed abonnementsavtalen med Kunden, uten forhåndsgod-kjennelse fra Kunden.

Behandling av personopplysninger

Gjennom Kundens bruk av NanoLink System blir personopplysninger overlevert til NanoLink for behandling på Kundens vegne. Kunden er dermed behandlingsansvarlig for de overleverte opplysningene, mens NanoLink er databehandler.

All behandling av personopplysninger for Kunden skjer på NanoLinks Databehandlingsvilkår, som utgjør partenes databehandleravtale for behandling av personopplysningene overlevert fra Kunden, og som NanoLink har påtatt seg som ledd i levering av skytjenesten NanoLink System og eventuelle tilleggstjenester.

Databehandlingsvilkårene er nedfelt i del II av Abonnementsvilkårene. Ved manglende samsvar mellom Databehandlingsvilkårene og Abonnements-vilkårene, har Databehandlingsvilkårene forrang.

Underleverandører

NanoLink anvender underleverandører og eksterne konsulenter for å utføre sine forpliktelser i henhold til Kundens Abonnement. Når det blir brukt under-leverandører for å behandle personopplysninger, gjelder bestemmelsene i NanoLinks Databehandlings-vilkår.

Varighet og oppsigelse

Abonnementet varer inntil Abonnementet sies opp skriftlig eller en av partene hever avtalen (abonnementsperioden). NanoLinks Databehandlings-vilkår gjelder imidlertid fremdeles for NanoLinks behandling av personopplysninger for Kunden, inntil NanoLink har slettet Kundens data i samsvar med bestemmelsene i Databehandlingsvilkårene, uansett om Abonnementet for øvrig har opphørt på et tidligere tidspunkt. Databehandlingsvilkårene og Abonnementet er innbyrdes avhengige og kan derfor ikke sies opp hver for seg.

Abonnementet kan sies opp til utgangen av en kalendermåned med 30 dagers varsel fra Kundens side, og med 3 måneders varsel fra NanoLinks side.

Oppsigelse kan skje på e-post til support@nanolink.com.

Bestillingsskjemaet kan inneholde en bindingsperiode. Dersom det er avtalt en bindingsperiode, kan ikke Abonnementet sies opp før utløpet av bindings-perioden, og ved oppsigelse etter det, gjelder vilkårene for oppsigelse.

Konfidensialitet og diskresjon

NanoLinks personale har generell taushetsplikt med hensyn til opplysninger vedrørende Kundens forhold som ikke er offentlige, og NanoLink pålegger samme taushetsplikt for underleverandører og andre som bistår NanoLink med leveransen.

NanoLink kan bare autorisere personer hvis det er nødvendig for dem å ha tilgang til Kundens opplysninger for å kunne oppfylle NanoLinks forpliktelser overfor Kunden. NanoLink skal løpende vurdere autorisasjoner og stenge tilgangen når autorisasjoner utløper eller opphører.

Kundens ansvar for brukerkontoer

Kunden er ansvarlig for Kundens egen bruk av NanoLink System og all bruk som skjer gjennom Kundens tildelte påloggingsdetaljer for superbruker og brukertilganger opprettet av Kunden.

Kunden skal holde superbrukers påloggingsdetaljer og brukerkontoer konfidensielle og treffe nødvendige sikkerhetstiltak mot at Kunden kompromitterer brukerkontoer eller andre opplysninger som kan medføre at en tredjepart skaffer seg uberettiget tilgang til Kundens data.

Kundens øvrige forpliktelser

Kunden skal sikre at NanoLink System ikke blir brukt på en måte som kan skade NanoLinks navn, omdømme eller goodwill, eller på en måte som er i strid med relevant lovgivning eller annen regulering.

Endringer av Abonnementsvilkårene

NanoLink kan når som helst endre Abonnements-vilkårene. Den til enhver tid gjeldende versjon av Abonnementsvilkårene er tilgjengelig på NanoLinks hjemmeside https://www.nanolink.com/no.

NanoLink bestreber seg på å gi et rimelig varsel på minst 30 dager i forbindelse med endringer av Abonnements-vilkårene. Informasjon om planlagte endringer sendes til Kundens kontaktperson og/eller legges ut på www.nanolink.com. Hvis Kunden ikke ønsker å akseptere de varslede endringer, kan Kunden si opp Abonnementet med avtalt varsel. Kunden har ingen andre rettsmidler som følge av endringer av Abonnementsvilkårene.

Bruk av NanoLink System etter en endring av Abonnementsvilkårene utgjør en aksept av de endrede vilkårene. Det er Kundens plikt å holde seg kontinuerlig oppdatert om endringer.

NanoLinks mislighold og ansvar

NanoLink System leveres som en standardtjeneste, som den er og uten spesielle garantier.

Kunden er dermed innforstått med at tjenesten kan ha feil og ufullkommenheter av mindre betydning og som ikke har vesentlig innvirkning på bruken av NanoLink System. NanoLink garanterer ikke at slike forhold vil bli utbedret, og en eventuell utbedring vil vanligvis bli foretatt ved en oppdatering av tjenesten. Kunden er innforstått med at slike mindre vesentlige feil ikke kan anses for mislighold.

Når det gjelder vesentlige feil i tjenesten, er Kunden innforstått med at NanoLink vil utbedre dem innen rimelig tid. Dersom NanoLink ikke utbedrer forholdet og Kundens bruk av tjenesten påvirkes i ikke ubetydelig grad som følge av dette, har Kunden rett til å si opp Abonnementsavtalen uten varsel. Utover dette har ikke Kunden noen rett til å hevde avtalebrudd for perioden hvor feilen påvirker den avtalte tjenesten.

NanoLink er ansvarlig overfor Kunden for feil og mangler ved NanoLinks tjenester i samsvar med de generelle bestemmelsene i norsk lovgivning, med de begrensninger som er oppgitt i disse Abonnements-vilkårene.

Kunden skal reklamere over mangler straks disse er eller burde vært konstatert. Den absolutte reklamasjons-perioden for ansvar for mangler er 1 måned etter at mangelen oppsto. Deretter er reklamasjonsretten tapt.

Dersom NanoLink overskrider en avtalt leveringstid med mer enn 10 arbeidsdager, er Kunden berettiget til å si opp Abonnementsavtalen uten varsel. Kunden kan ikke gjøre andre misligholdsrettigheter gjeldende i forbindelse med den oppståtte forsinkelsen, og er dermed avskåret fra å gjøre krav på erstatning av noen art, herunder erstatning for rentetap, følgeskader eller annen indirekte skade.

NanoLink er ikke ansvarlig for Kundens bruk av NanoLink System og for forståelser, oppfatninger eller tap som oppstår hos Kunden som følge av bruken.

NanoLink er kun forpliktet til å erstatte Kundens økonomiske tap som er en følge av et vesentlig mislighold ved NanoLinks leveranser, med de unntakene som er angitt ovenfor.

Under alle omstendigheter omfatter NanoLinks erstatningsplikt kun Kundens direkte tap, mens indirekte tap og følgeskader, som bl.a. driftstap, økte driftsutgifter, tapte besparelser, tap av fortjeneste eller tap av data og utgifter i forbindelse med gjenoppretting, ikke blir erstattet.

NanoLinks samlede erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset til det beløpet som NanoLink har mottatt i betaling under Abonnementet for de siste 12 månedene før den aktuelle situasjonen oppsto. Hvis Abonnementsavtalen ikke har vært i kraft i 12 måneder på skadetidspunktet, blir ansvarsbegrensningen beregnet som gjennomsnittet av beløp som er mottatt i de måneder som er gått, ganget med 12. Beløpet kan imidlertid ikke under noen omstendigheter overstige NOK 100 000,00.

Produktansvar

NanoLink er ansvarlig for produktskade forårsaket av NanoLinks leveranser i henhold til den til enhver tid gjeldende ufravikelige lovgivningen. Utover dette påtar ikke NanoLink seg noe produktansvar.

NanoLinks ansvar i forbindelse med produktskade er dessuten underlagt den beløpsmessige begrensningen angitt under ”NanoLinks mislighold og ansvar” ovenfor, når dette ikke er i strid med obligatoriske, lovfestede bestemmelser.

Kundens mislighold

Hvis Kunden misligholder sine forpliktelser vesentlig i henhold til Abonnementsavtalen, er NanoLink berettiget til å oppheve Abonnementsavtalen uten særskilt krav om utbedring og å kreve erstatning etter generelle bestemmelser i dansk lovgivning.

Hvis en faktura ikke betales punktlig, avbrytes Kundens tilgang til NanoLink System inntil betalingen er mottatt. NanoLink vil i så fall fortsatt ha krav på betaling av godtgjørelse i avbruddsperioden.

Hvis Kunden ikke har betalt utestående beløp som har forfalt til betaling innen en meddelt frist i 2. betalingspåminnelse, anses dette som vesentlig mislighold som berettiger NanoLink til å heve Abonnementsavtalen.

Force majeure

NanoLinks forpliktelser i henhold til Abonnements-avtalen utsettes ved force majeure, dvs. forhold som ligger utenfor NanoLinks kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, krig, opptøyer, terror, oppstand, streiker, brann, naturkatastrofer, valutarestriksjoner, import- eller eksportrestriksjoner, brudd i vanlige transport-nettverk, brudd eller svikt i energiforsyningen, offentlige dataanlegg og kommunikasjonssystemer, virus, cyberterror, hackerangrep samt forekomst av force majeure hos underleverandører, og som NanoLink ikke kunne ha forutsett ved avtalens inngåelse.

Forhold hos NanoLinks underleverandører som medfører at NanoLink ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor Kunden, og som ikke kan løses uten uforholdsmessig store omkostninger for NanoLink, anses også som force majeure.

Kjøp av utstyr

Partene kan inkludere Kundens kjøp av brikker, gatewayer og annet utstyr (Utstyr) fra NanoLink i Bestillingsskjemaet.

Levering av utstyr skjer Ex Works, uansett om NanoLink skal arrangere transport frem til Kunden eller ikke. Levering anses dermed for skjedd ved overlevering til fraktselskapet.

Kunden må undersøke Utstyret straks etter mottak og umiddelbart reklamere over synlige skader.

For ikke synlige skader (mangler) gjelder det en 12 måneders reklamasjonsrett. Kunden er gjort oppmerksom på at NanoLink-brikker har en forventet levetid på ca. 4 år, men at den faktiske levetiden kan variere og avhenger bl.a. av den konkrete bruken. Ved utskifting av brikker må Kunden foreta en omregistrering av data. Det er Kundens eget ansvar å foreta denne.

Ved berettiget og punktlig reklamasjon over mangler, foretar NanoLink etter eget valg utbedring eller utskifting innenfor rimelig tid. NanoLinks ansvar omfatter ikke utskifting av Utstyret ved endt levetid, nødvendig utskifting som følge av normal slitasje, feil bruk eller annen bruk som ikke er i samsvar med produktspesifikasjonen.

Forsinket levering av utstyr anses først for et vesentlig mislighold når forsinkelsen overskrider 20 arbeids-dager. Ved vesentlig forsinkelse kan Kunden annullere kjøpet av Utstyr samt annullere Abonnement som er tegnet samtidig med kjøpet av det forsinkede Utstyret, men har ingen andre rettsmidler for å hevde mislighold.

NanoLinks erstatningsplikt og erstatningsansvar er dessuten begrenset i samsvar med reguleringen i avsnittet ”NanoLinks mislighold og ansvar” ovenfor.

NanoLink-brikker

NanoLink-brikker er CE-godkjent. Forholdene brikkene kan brukes under, er nærmere beskrevet i NanoLinks produktspesifikasjon for brikker.

NanoLink-brikker sender ut signaler via lavfrekvente radiosignaler. Det er Kundens ansvar å påse at det er lovlig å anvende lavfrekvente radiosignaler der NanoLink-brikkene befinner seg.

NanoLink-brikker sender signaler med et fast intervall, som angitt i produktspesifikasjonen. Rekkevidden og intervallet for signalet avhenger av plasseringen av NanoLink-brikkene og det omkringliggende området.

Eksterne radiosignaler kan forstyrre utsendelse av signaler fra NanoLink-brikken.

Montering av NanoLink-brikker er Kundens eget ansvar. Som monteringsforslag kan nevnes festing med strips, lim eller krympeflex.

NanoLink-brikker skal deponeres i henhold til gjeldende bestemmelser for deponering av elektronisk avfall.

Bruk av Kunden som referanse

NanoLink kan føre opp Kunden på sin referanseliste, men kan ikke utover det bruke Kundens navn i markedsføringsøyemed.

Mottak av markedsføringsmateriale

Ved å akseptere Abonnementsvilkårene aksepterer Kunden uttrykkelig at NanoLink kan sende markedsføringsmateriale til e-postadressen som er oppgitt til Kundens kontaktperson. Markedsførings-materialet kan inneholde opplysninger om produktoppdateringer, tjenestekunngjøringer, opplysninger om tredjeparters integrasjoner osv. Kunden kan når som helst avregistrere seg for å motta slikt markedsføringsmateriale.

Tvister

Avtalen er underlagt norsk lovgivning, og eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres ved Sør-Trøndelag tingrett i Norge i henhold til norsk lovgivning.

NanoLinks kontaktopplysninger

Kundens må sende eventuelle henvendelser angående Abonnementet til NanoLink på følgende adresse:

NanoLink Norge AS

Brattørkaia 17A

7010 Trondheim, Norge

E-post: support@nanolink.com

Tlf.: +47 75 99 00 40

Om Nanolink​

Nanolink® Norge AS

Org nr.: 920 564 739

Adresse

Brattørkaia 17A, 7010 Trondheim
​Finn oss på kart »

Kontakt osS​