Verwerkingsvoorwaarden persoonsgegevens

Privacy beleid

De Klant die deze voorwaarden heeft geaccepteerd en Nanolink Benelux BV (KvK nummer 72132558), hebben een overeenkomst gesloten ter zake de toegang door Klant tot het Nanolink Systeem (Abonnementovereenkomst) hetgeen een cloud-gebaseerde standaard service betreft die toegang geeft tot Nanolinks tracking systeem voor het lokaliseren, opsporen en managen van de NanoLink Chips en de door Klant geregistreerde objecten.

Klant treedt toe tot deze verwerkingsvoorwaarden (“Verwerkingsvoorwaarden”) als een onderdeeldeel van de Abonnementsovereenkomst met Nanolink.

Nanolink zal in bepaalde situaties, bij het uitvoeren van de overeengekomen diensten voor Klant onder de Abonnementsovereenkomst, worden beschouwd als de verwerker, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU/2016/679), hierna te noemen “AVG”.

Deze Verwerkingsvoorwaarden zijn opgesteld in verband met het voldoen door partijen aan de verplichtingen van Artikel 28 lid 3 van AVG in het geval Nanolink optreedt als gegevensverwerker voor Klant.

Nanolink bewaart en behandelt de persoonsgegevens van Klant als onderdeel van het geven van toegang aan Klant tot het Nanolink Systeem en eventueel andere behandeling van gegevens indien en voor zover door partijen overeengekomen.

Deze Verwerkingsvoorwaarden treden in werking vanaf het moment dat Klant deze accepteert en de Verwerkingsvoorwaarden vervangen vanaf dat moment alle eventuele eerdere afspraken tussen partijen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ter zake de Abonnementsovereenkomst. Het (voortgezet) gebruik door Klant van het Nanolink Systeem wordt beschouwd als de uitdrukkelijke instemming van Klant met deze Verwerkingsvoorwaarden.

Deze Verwerkingsvoorwaarden vullen de Abonnementsovereenkomst aan en prevaleren in geval sprake is van met elkaar strijdige bepalingen.

Verwerkingsovereenkomst

Deze Verwerkingsvoorwaarden tezamen met het geaccepteerde orderformulier behelzen de verwerkingsovereenkomst ter zake de door de Klant aan Nanolink opgedragen verwerking van persoonsgegevens welke Nanolink op zich heeft genomen als onderdeel van de Abonnementsovereenkomst.

Deze Verwerkingsvoorwaarden leggen de rechten en verplichtingen vast die van toepassing zijn indien Nanolink persoonsgegevens verwerkt namens Klant alsmede de overige verwerkingsvoorwaarden en de veiligheidmaatregelen die Nanolink daarbij in acht neemt.

Voor de verwerkingsactiviteiten die Nanolink uitvoert ten behoeve van Klant is Nanolink verwerker zoals bedoeld in de AVG, terwijl Klant ofwel gegevensverantwoordelijke is ofwel zelf ook verwerker. Partijen zullen zich beide houden aan de AVG en andere van toepassing zijnde regels betreffende bescherming van persoonsgegevens, en deze Verwerkingsvoorwaarden ontslaan geen van partijen van die verplichtingen.

Duur

Deze Verwerkingsvoorwaarden zijn van kracht vanaf inwerkingtreding tot en met de dag dat Nanolink de gegevens heeft verwijderd in overeenstemming met deze Verwerkingsvoorwaarden. De abonnementsvoorwaarden en de Verwerkingsvoorwaarden zijn wederzijds afhankelijk en hun toepasselijkheid kan niet afzonderlijk van elkaar worden beëindig.

Nanolinks specifieke garanties

Nanolink garandeert Klant dat Nanolink over voldoende expertise, betrouwbaarheid, middelen en personeel beschikt om de voorzieningen te treffen die nodig zijn om aan de AVG te voldoen ten aanzien van de verwerkingsactiviteiten die Nanolink zal uitvoeren voor Klant in verband met de Abonnementsovereenkomst.

Verantwoordelijkheden Klant

Klant is verplicht op ieder moment te voldoen aan de geldende wetgeving ter zake persoonsgegevens die zij ter verwerking aan Nanolink ter beschikking stelt of daartoe toegang geeft. Klant is er in dit verband jegens Nanolink met name, doch niet alleen, verantwoordelijk voor dat :

- Klant over de wettelijke basis beschikt om de persoonsgegevens die betrokken zijn in de door Nanolink verleende Service te verwerken en door Nanolink te laten verwerken. In het geval Klant zelf verwerker is ten aanzien van persoonsgegevens die zij door Nanolink laat verwerken, garandeert Klant dat haar instructies, zoals die (al of niet expliciet) tot uitdrukking komen in de Abonnementsovereenkomst, inclusief deze Verwerkingsvoorwaarden, alsmede het gebruik daarvan door Nanolink en haar onderaannemers als tweede verwerker, toegestaan is door de verwerkingsverantwoordelijke.

- De instructies in overeenstemming waarmee Nanolink persoonsgegevens dient te verwerken wettelijk zijn toegestaan.

Aard en doel van de verwerking

Parijen zijn overeengekomen dat de aard van de overeengekomen verwerking betreft de uitvoering van IT services door Nanolink aan Klant, daaronder met name begrepen het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens in verband met het toegang geven tot en het verlenen van functionaliteit in het Nanolink Systeem .

Nanolink zal daarmee de haar ter beschikking komende persoonsgegevens verwerken met het doel zoals blijkt uit de Abonnementsovereenkomst en de productspecificaties van Nanolink.

Aard van de gegevens

De opgedragen verwerking omvat gebruikersgegevens in de vorm van naam, e-mail adressen, telefoonnummers alsmede locatie van de Nanolink Chips en de gereedschappen en andere zaken waarop Nanolinks chips zijn geïnstalleerd.

Categorieën van geregistreerde personen

De categorie van personen ter zake van wie Nanolink de gegevens verwerkt betreft de categorie van personen die Klant toegang geeft tot het Nanolink Systeem; met name haar werknemers.

Omvang van verwerkingsactiviteiten

Nanolink mag de persoonsgegeven van Klant alleen verwerken in overeenstemming met een instructie van Klant welke blijkt uit de Abonnementsovereenkomst inclusief deze Verwerkingsvoorwaarden

Met het accepteren van deze verwerkingsvoorwaarden, instrueert Klant Nanolink om de verwerking van de persoonsgegevens van Klant uit te voeren ter levering van de Service ter zake het Nanolink Systeem als een cloud-gebaseerde dienst, onder de voorwaarden van de Abonnementsovereenkomst inclusief deze Verwerkingsvoorwaarden.

Klant mag daarnaast Nanolink verzoeken om aanvullende opdrachten van verwerking van persoonsgegevens voor Klant te ontvangen, waarbij het Nanolink echter vrij staat deze te accepteren of niet. Nanolink accepteert echter altijd de opdracht om de verwerking van persoonsgegevens te beëindigen, hetgeen meebrengt dat Nanolink de bij haar bekende klantgegevens zal verwijderen op de wijze zoals hieronder beschreven onder “Ter beschikking stellen en verwijderen van gegevens van Klant”.

Met bovenstaande legt Klant de aard en de omvang van de verwerkingsactiviteiten door Nanolink vast.

Nanolink zal de instructies van Klant die zij heeft geaccepteerd opvolgen tenzij dit in strijd zou zijn met de geldende wetgeving ten aanzijn van bescherming van persoonsgegevens die op Nanolink van toepassing is. Is dat het geval, zal Nanolink Klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

Nanolink is echter hoe dan ook verplicht om, los van de instructies van Klant, de persoonsgegevens van Klant te verwerken, indien dat volgt uit de wettelijke verplichtingen die op Nanolink van toepassing zijn, in welk geval Nanolink Klant hier eveneens van op de hoogte zal stellen, en wel voordat zodanige verwerking aan aanvang neemt, tenzij dat in strijd met de wet zou zijn.

Duur van de verwerking

Nanolink verwerkt de persoonsgegevens van Klant zo lang zij daartoe verplicht is op grond van de Abonnementsovereenkomst – met name dus zo lang als de Abonnementsovereenkomst van kracht is, of zo veel langen als nodig volgens toepasselijke wet- en regelgeving. Daarna verwijdert Nanolink deze gegevens of anonimiseert deze. Overigens kan Klant, in overeenstemming met het onderdeel “Ter beschikking stellen en verwijderen van gegevens van Klant”, Nanolink verzoeken de betreffende persoonsgegevens op een eerdere datum te verwijderen

Veiligheidsmaatregelen

Nanolink neemt alle maatregelen vereist op grond van Art. 32 AVG, daaronder begrepen technische en organisatorische maatregelen, ter bescherming van de haar bekende persoonsgegevens van Klant tegen nalatige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde ter beschikking stelling aan of toegang voor derden.

Nanolink kan de ingevoerde veiligheidsmaatregelen wijzigen, waarbij zij er naar zal streven dat het veiligheidniveau daardoor niet wordt beperkt.

Nanolink heeft het niveau van veiligheid vastgesteld aan de hand van de aard van de persoonsgegevens en de categorieën van geregistreerde betrokkenen.

Nanolink treft veiligheidsmaatregelen uitgaande van wat gemiddeld passend is, en partijen komen daarom overeen dat tussen partijen het Klant is die verantwoordelijk is voor de waardering of de getroffen veiligheidsmaatregelen voldoende zijn om een veiligheidsniveau te garanderen dat passend is voor het risico verbonden met de verwerkingsactiviteiten die door Nanolink worden uitgevoerd.

Rapportage van inbeuk ter zake persoonsgegevens

Wanneer Nanolink een inbreuk op de veiligheid van persoonsgegevens (hierna ”Inbreuk”) constateert ter zake haar verwerkingsactiviteiten voor Klant, zal Nanolink Klant daarvan zonder nodeloze vertraging op de hoogte stellen en redelijke en proportionele maatregelen nemen ter beperking van schade als gevolg van die Inbreuk.

In het verlengde van de mededeling aan Klant omtrent de Inbreuk zal Nanolink een beschrijving geven van de omstandigheden en de aard van de Inbreuk, welke maatregelen Nanolink genomen heeft ter beperking van eventuele daaruit voortvloeiende schade, en aangeven van welke omstandigheden Klant zich met name bewust moet zijn zodat Klant aan haar verplichtingen ter zake een Inbreuk op grond van de termijnen genoemd in de AVG kan voldoen.

De berichtgeving aan Klant geschiedt aan het door Klant opgegeven e-mail adres van de contactpersoon.

Een mededeling van Nanolink omtrent een Inbreuk houdt niet in een erkenning van schuld of aansprakelijkheid ter zake die Inbreuk.

Nanolink zal Klant voorts bijstaand in het nakomen door Klant van haar verplichtingen op grond van Artikel 33 en 34 AVG voor zover relevant ten aanzien van de aard van de door Nanolink uit te voeren verwerkingsactiviteiten en de gegevens die voor Nanolink toegankelijk zijn in verband met een Inbreuk die bij Nanolink plaats vindt.

Gebruik van onderaannemer/verwerker

Klant geeft met acceptatie van deze Verwerkingsvoorwaarden toestemming aan Nanolink om van een onderaannemer gebruik te maken bij de verwerkingsactiviteiten (Onderaannemer”). Informatie over de Onderaannemer, inclusief zijn functie en vestigingsplaats, zijn toegankelijk voor Klant op Nanolinks website of inbegrepen in de Abonnementsovereenkomst.

Bij het aanstellen van een Onderaannemer sluit Nanolink met die Onderaannemer een overeenkomst waardoor wordt veiliggesteld dat

a. de Onderaannemer passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen neemt zodanig dat de verwerking voldoet aan de eisen van de AVG

b. aan de Onderaannemer dezelfde databeschermingsverplichtingen worden opgelegd als die welke voor Nanolink volgen uit deze Verwerkingsvoorwaarden, hetgeen mede betekent dat de eisen van Art. 28 lid 3 AVG worden nageleefd, en

c. de Onderaannemer alleen de persoonsgegevens van Klant verwerkt voor zover vereist om te voldoen aan de verplichtingen die Onderaannemer ten opzichte van Nanolink op zich heeft genomen, alsmede dat de verwerking geschiedt in overeenstemming met de daartoe gegeven instructies.

Indien een Onderaannemer haar verplichtingen ter zake bescherming van persoonsgegevens niet nakomt blijft Nanolink jegens Klant daarvoor aansprakelijk.

Nanolink kan haar lijst van Onderaannemers doorlopend aanpassen. Dergelijke aanpassing van zo’n lijst gebeurt voordat en nieuwe Onderaannemer daadwerkelijk de verwerkingsactiviteiten aanvangt. Indien de Klant bezwaren heeft tegen een nieuwe Onderaannemer kan Klant de Abonnementsovereenkomst met directe werking schriftelijk opzeggen, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat Nanolink de lijst van Onderaannemers heeft gewijzigd. Opzegging is in dat geval het enige recht van Klant ter zake de Abonnementsovereenkomst.

Overdracht van gegevens

Nanolink slaat de gegevens van Klant op binnen de EU, en er is dus geen sprake van overdracht naar een derde land.

Nanolink kan echter, bij wijze van uitzondering, de gegevens van Klant overdragen naar een derde land indien dit op grond van EU-recht of nationaal recht dat op Nanolink van toepassing is wordt vereist. In dat geval zal Nanolink Klant hiervan op de hoogte stellen tenzij het toepasselijk recht dit verbied op grond van groet belangen van maatschappelijke aard of de samenleving betreffende.

De eigen toegang van Klant tot de persoonsgegevens vanaf een locatie, die meebrengt dat er een overdracht van gegevens naar een derde land plaats vindt, betreft een overdracht door Klant zelf en is daarmee niet de verantwoordelijkheid van Nanolink.

Ondersteuning Klant

Nanolink is, op verzoek van Klant verplicht tot de volgende ondersteuning van Klant:

Nanolink ondersteunt Klant op verzoek met betrekking tot de aard van Nanolinks verwerkingsactiviteiten, voor zover mogelijk met het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen ter voldoening aan de verplichtingen om te beantwoorden aan een verzoek om uitvoering van een recht van betrokkenen onder hoofdstuk 3 van de AVG. Ontvangt Nanolink een dergelijk verzoek direct van een betrokkene, dan stuurt Nanolink een dergelijk verzoek direct door aan Klant die daarna bepaalt of Nanolinks ondersteuning nodig is,

Nanolink zal Klant voorts op verzoek ondersteunen in het nakomen door Klant van haar verplichtingen op grond van Artikel 32 - 36 AVG voor zover relevant ten aanzien van de aard van de door Nanolink uit te voeren verwerkingsactiviteiten en de gegevens die voor Nanolink toegankelijk zijn.

Nanolink is gerechtigd tot een vergoeding voor bovenbeschreven ondersteuning van Klant op diens verzoek, echter met uitzondering van ondersteuning bij het vervullen van verplichtingen van Klant op grond van Artikel 33 en 34 AVG ten aanzien van verplichtingen van Nanolink op grond van bovenstaand onderdeel “Rapportage van inbeuk ter zake persoonsgegevens“. De vergoeding wordt berekend aan de hand van de door Nanolink bij de ondersteuning gebruikte tijd en Nanolinks gebruikelijk uurtarief voor dergelijke activiteiten.

Teruggave en verwijdering van gegevens Klant

Naar keuze van Klant zal Nanolink alle persoonsgegevens verwijderen of aan Klant teruggeven nadat de verwerkingsactiviteiten hebben opgehouden. Voorst verwijdert Nanolink alle kopieën van deze gegevens, tenzij een wettelijke verplichting Nanolink voorschrijft deze te bewaren.

Nanolinks uitvoering van de instructie van Klant om de persoonsgegevens aan Klant terug te geven of te verwijderen geschiedt in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de AVG, en wel zo snel als praktisch mogelijk.

Klant staat Nanolink, als een deel van haar instructie, toe dat deze de gegevens van Klant opslaat in een back-up file waaruit gegevens pas worden verwijderd wanneer deze back-up, in overeenstemming met Nanolinks back-up procedure, wordt vernietigd.

Aansprakelijkheid en beperking daarvan

Ter zake schadevergoeding en andere compensatie aan betrokkenen in overeenstemming met de AVG, vinden Artikel 82 en volgende bepalingen van de AVG toepassing en partijen zijn in dat verband ieder aansprakelijk voor het deel van de schadeveroorzakende gebeurtenis dat onder hun eigen verantwoordelijkheid valt, waarbij deze Verwerkingsvoorwaarden mede bepalend zullen zijn. Indien nodig wordt deze verdeling door een rechter vastgesteld. Echter Nanolinks beperking van aansprakelijkheid, zoals verwoord in de abonnementsvoorwaarden is ook hierop van toepassing.

Partijen zijn ieder voor zich aansprakelijk voor boeten en andere straffen die hen worden opgelegd in verband met onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, en dergelijke bedragen kunnen dus niet van de andere partij gevorderd worden.

Registratie door Nanolinks

Nanolink is verplicht haar verwerkingsactiviteiten voor Klant te registreren in overeenstemming met Art. 30 AVG. Klant is verplicht Nanolink te informeren over haar eventuele gemachtigde en databeschermingsadviseur, en Nanolink daar doorlopend van op de hoogte te houden, zodat de registratie op de juiste wijze door Nanolink kan worden uitgevoerd.

Vertrouwelijkheidsverplichtingen

Nanolink staat er voor in dat degenen die Nanolink heeft geautoriseerd om de persoonsgegevens van Klant te verwerken, zich verplicht hebben tot vertrouwelijkheid en/of dat aan hen een wettelijke zwijgplicht is opgelegd. Nanolink en ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens van Klant mag deze gegevens alleen verwerken volgens de instructies van Klant die door Nanolink zijn geaccepteerd, tenzij andere verwerking wordt vereist door regelgeving of een gerechtelijke beslissing die op Nanolink van toepassing is.

Nanolink mag alleen personen autoriseren indien en voor zover dat nodig is om te volkdoen aan Nanolinks verplichtingen jegens Klant. Nanolink zal doorlopend de autorisatie controleren en toegang tot de persoonsgegevens van Klant afsluiten zo gauw als de autorisatie afloopt of wordt beëindigd

Toezicht en controle

Nanolink stelt alle gegevens aan Klant ter beschikking die nodig zijn om te controleren dat aan de eisen van Artikel 28 AVG en de eisen die voor Nanolink voortvloeien uit deze Verwerkingsvoorwaarden, wordt voldaan. Nanolink biedt de mogelijkheid van en zal bijdragen aan, controle, daaronder begrepen inspectie, door Klant of een door Klant daartoe gevolmachtigde derde.

Klant kan verzoeken om fysieke inspectie bij Nanolink, voor zover daarbij wordt aangegeven wat de inspectie zal omvatten. Partijen spreken vervolgens de omvang van de inspectie af alsmede het tijdstip en de vorm van rapportering.

Inspectie kan alleen plaatsvinden door een persoon die zich onderwerpt aan de algemene veiligheidmaatregelen van Nanolink en een vertrouwelijkheidsovereenkomst met Nanolink heeft ondertekend.

Nanolink kan een door Klant voor inspectie aangewezen persoon weigeren indien deze persoon, naar redelijk inzicht van Nanolink, niet in staat moet worden geacht of niet gekwalificeerd is, of niet gewenst is, om de inspectie uit te voeren, daaronder begrepen dat de betreffende persoon (1) niet onafhankelijk is (2) een directe concurrent is van Nanolink of (3) om een andere reden niet juiste de persoon is om de inspectie uit te voeren. In dat geval zal Klant een andere persoon aanwijzen.

Toezicht op Nanolinks Onderaannemers geschiedt via Nanolink. Klant kan echter ervoor kiezen zelf een inspectie bij de Onderaannemer te initiëren. In dat geval vindt de inspectie plaats in overeenstemming met de daartoe opgestelde voorwaarden en regels voor inspectie van de Onderaannemer.

De eventuele kosten die Nanolink en haar Onderaannemer maken in verband met een inspectie bij Nanolink of de Onderaannemer komen voor rekening van Klant. Daarnaast zijn Nanolink en de eventuele Onderaannemer gerechtigd tot een vergoeding voor de door hen aan de inspectie besteedde tijd, in overeenstemming met het uurtarief geldend tijdens de inspectie.

Veranderingen Verwerkingsvoorwaarden

Nanolink kan deze Verwerkingsvoorwaarden wijzigen met een 90 dagen voorafgaande aankondiging. Wijzigingen die een dergelijke periode niet kunnen afwachten kunnen echter zo vroeg als noodzakelijk worden ingevoerd. Wijzigingen en geplande wijzigingen worden steeds vooraf aan Klant meegedeeld. Als Klant de aangekondigde wijzigingen niet wenst te accepteren kan zij de Abonnementsovereenkomst schriftelijk opzeggen met onmiddellijke werking, zonder dat zij enig ander recht heeft ter zake of in verband met de (geplande) wijzigingen.

Nanolinks contactgegevens

Indien Klant Nanolink wenst te benaderen ter zake bescherming van persoonsgegevens, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot deze Verwerkingsvoorwaarden en een verzoek om toezicht of inspectie, richt zij zich altijd tot:

Nanolink Benelux BV

Ter attentie van Arjen Baas

Pachterwaard 58,

6846 ET Arnhem

Of aan e-mail: support@Nanolink.com.nl

Tlf.: +3126 20 621 09 tot het moment dat Nanolink een andere adressering aan Klant meedeelt.

Bewaarplicht

Nanolink en Klant zijn ieder verplicht een exemplaar van deze Verweringsvoorwaarden en van de Abonnementsovereenkomst ter zake de door Klant aangeschafte Apparaten elektronisch op te slaan evenals eventuele andere afspraken die van belang zijn voor deze Verwerkingsvoorwaarden en/of deze aanvullen.

Nanolink Benelux BV​

Pachterwaard 58
​6846 ET Arnhem
​t.  +31 2​6 20 621 09
​e. support@nanolink.com

KvK: 72132558

​Aanmelden nieuwsbrief

 
 
 
Please make sure all required fields are filled out correctly

​Wij behandelen uw contactgegevens conform ons

​privacybeleid dat u hier kunt downloaden.​