​ABONNEMENTSVOORWAARDEN

Abonnementsvoorwaarden voor het NANOLINK SYSTEEM

De Klant die deze abonnementsvoorwaarden accepteert (“Klant”) enerzijds en Nanolink Benelux BV (KvK nummer 72132558) anderzijds, gaan een overeenkomst aan ter zake de toegang tot en het gebruik door de Klant van het “NanoLink Systeem” (Abonnement). Het Nanolink Systeem betreft een online gebaseerde standaard service die bereikt wordt via een internet browser of een App en die toegang geeft tot Nanolinks tracking systeem voor het lokaliseren, opsporen en managen van de tracking chips en de door Klant daarop geregistreerde objecten.

Deze abonnementsvoorwaarden worden aangevuld met het bepaalde in het orderformulier. Deze abonnementsvoorwaarden en het geaccepteerde orderformulier vormen tezamen de overeenkomst tussen partijen, hierna tevens te noemen de “Abonnementsovereenkomst”.

Deze abonnementsvoorwaarden bestaan uit twee delen:

Deel I: de algemene abonnementsvoorwaarden, welke gelden voor het gebruik van het Nanolink Systeem, hierna ook te noemen “Service”, en

Deel II: NanoLinks voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens.

DEEL I

De abonnementsvoorwaarden regelen het abonnement van de Klant en zijn van kracht zodra Klant deze heeft geaccepteerd, en vervangen vanaf dat moment alle eventuele eerdere afspraken tussen partijen in relatie tot toegang tot het Nanolink Systeem. Het (voortgezet) gebruik door Klant van het Nanolink Systeem wordt beschouwd als de uitdrukkelijke instemming van Klant met deze Abonnementsvoorwaarden.

Gebruikerstoegang

Met de acceptatie van deze abonnementsvoorwaarden krijgt Klant toegang tot het Nanolink Systeem gedurende de abonnementsperiode. Gebruikerstoegang houdt in dat Klant de Service kan gebruiken in haar eigen onderneming doch voor slechts één KvK-nummer.

Klant wijst een ”super-user” aan die zelf meerdere gebruikers kan invoeren binnen het totaal aantal gebruikers waarvoor het abonnement geldt. Toegekende login codes mogen niet aan anderen worden doorgegeven of met hen gedeeld.

Het recht om het Nanolink Systeem te gebruiken geldt alleen voor Klant, haar werknemers alsmede derden die dataverwerkings- of andere diensten verlenen aan Klant, doch dit laatste slecht voor zover toegang tot de Service noodzakelijk is voor het verlenen van die diensten.

In een dergelijk geval staat Klant ervoor in dat die derden deze abonnementsvoorwaarden respecteren en in acht nemen.

NanoLink heeft het recht updates en wijzigingen aan te brengen in het Nanolink Systeem, daaronder begrepen wijzigingen in de functionaliteit, die van invloed kunnen zijn op het gebruik en de waarde van het abonnement voor de Klant. Dergelijke wijzigingen kunnen met en zonder voorafgaand bericht aan Klant worden doorgevoerd.

Support

Klant kan, als een deel van het abonnement, gebruik maken van “NanoLink Support”. Nanolink Support kan door de super-user worden benaderd binnen Nanolinks gebruikelijk werktijden, te weten tussen 9.00 uur en 17.00 uur op werkdagen. Nanolink Support houdt in: ondersteuning bij technische problemen die binnen maximaal 15 minuten kunnen worden opgelost.

Intellectuele eigendom

NanoLink is rechthebbende op alle reeds bestaande en eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten besloten in het NanoLink Systeem die door Nanolink zijn ontwikkeld en uitgewerkt, daaronder begrepen broncodes, documentatie, gebruikershandleidingen en eventuele opleidingsmaterialen.

Klant wordt geen rechthebbende ter zake die intellectuele eigendomsrechten doch krijgt slecht het gebruiksrecht zoals omschreven in deze abonnementsvoorwaarden.

Gegevens van de Klant

Klant heeft alle rechten op haar eigen gegevens die Klant invoert in het Nanolink Systeem, hetzij automatisch door gebruik van het Nanolink Systeem hetzij handmatig. NanoLink verwerkt de gegevens van Klant alleen op diens instructie en niet tot enig eigen doel van Nanolink. Nanolink heeft niet het recht deze klantgegevens achter te houden.

Gegevens die Nanolink genereert of die het Nanolink Systeem automatisch genereert door het gebruik door de Klant van de Service, daaronder begrepen het gebruik door de Klant of controle door de Klant op het gebruik van de Service, mag Nanolink alleen gebruiken ter verlening van de Service aan Klant en voor gebruik in statistieken. NanoLink anonimiseert klantgegevens en Klant accepteert dat Nanolink die gegevens anonimiseert en intern doorgeeft voor het gebruik in statistieken ter verbetering van de Service.

Beschikbaarheid en kwaliteit van het Nanolink Systeem

NanoLink streeft naar een grote stabiliteit van het NanoLink Systeem, doch is niet aansprakelijk voor het afbreken of een onderbreking van het Nanolink Systeem veroorzaakt door factoren die buiten de invloed of controle van Nanolink liggen, zoals, maar niet beperkt tot, stroomstoringen en fouten in de apparatuur, internetverbinding, telecommunicatieverbindingen en dergelijke.

Veranderingen van voorwaarden in Google Play en/of Apple´s App Store die ertoe leiden dat het Nanolink Systeem ontoegankelijk wordt, wordt ook beschouwd als een omstandigheid buiten de controle van Nanolink.

In geval van afbreken of onderbreking van de Service streeft Nanolink ernaar een en ander zo snel mogelijk te herstellen voor zover dat binnen haar vermogen ligt.

NanoLink voert onderhoudsservice uit op het Nanolink System. Gedurende deze activiteiten zal de service geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn. Nanolink streeft er echter naar dit onderhoud te verrichten buiten de periode 8.00 uur en 17.00 uur op werkdagen. Onderhoud of probleemoplossing van het Nanolink Systeem ter zake operatie of veiligheid die geen uitstel dulden worden echter steeds zo snel als mogelijk doorgevoerd

De stabiliteit en prestatie van het NanoLink Systeem kan afhangen van de apparatuur van de Klant, signaalsterkte van de datatransmissie van de elementen van het systeem, van de internetverbinding enzovoorts. Nanolink is niet aansprakelijk voor een gebrek in stabiliteit of prestatie van de Service die het gevolg is van dergelijke factoren en de Klant realiseert zich dat dergelijke problemen alleen kunnen worden opgelost door het verbeteren van haar eigen apparatuur of (internet)verbindingen.

Prijs en betalingsvoorwaarden

Voor het abonnement en het gebruik van het Nanolink System betaalt Klant een fee in overeenstemming met de alsdan van toepassing zijnde prijslijst van Nanolink, dan wel de prijs die tussen partijen is overeengekomen in het orderformulier

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

De eerste factuurperiode loopt van de besteldatum tot een maand daarna, en wordt steeds per maand achteraf gefactureerd, tenzij anders overeengekomen in het ordeformulier.

Koop van apparatuur (”Apparatuur”) door Klant van Nanolink, zoals aangegeven op het orderformulier, wordt gefactureerd bij levering, tenzij anders overeengekomen. Verwezen wordt in dit verband tevens naar het onderdeel “Koop van Apparatuur” hieronder.

NanoLink kan de samenstelling inhoud en de prijzen van Apparatuur, Service en abonnementen wijzigen met 30 dagen voorafgaande aankondiging per email aan de door Klant opgegeven contactpersoon of door vermelding op www.nanolink.com. Wijzigingen van prijzen, Apparatuur, Service of het abonnement wordt niet beschouwd als een wijziging van deze abonnementvoorwaarden.

Alle facturen worden binnen 15 (vijftien) dagen na factuurdatum betaald.

Bij niet of te late betaling kan Nanolink zonder voorafgaande waarschuwing toegang tot het Nanolink Systeem opschorten tot betaling is ontvangen.

Bij te late betaling is Nanolink gerechtigd een rente in rekening te brengen van 1,75% per maand of gedeelte van een maand waarin betaling te laat is tot het moment dat betaling is ontvangen. Verwezen wordt tevens naar het onderdeel “Tekortkoming Klant” hieronder.

Overdracht

Klant kan de Abonnementsovereenkomst met Nanolink niet aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nanolink.

Behandeling van persoonsgegevens

Door het gebruik door Klant van het Nanolink Systeem worden persoonsgegevens van Klant aan Nanolink ter beschikking gesteld om die ten behoeven van Klant te verwerken. Klant is daarmee gegevensverantwoordelijke ter zake die gegevens en Nanolink is gegevensverwerker.

Alle verwerking van persoonsgegeven van Klant geschiedt in overeenstemming met Nanolinks Verwerkingsvoorwaarden (DEEL II van deze voorwaarden), welke de verwerkingsovereenkomst tussen partijen belichaamt. Klant stemt bij deze in met de verwerking van persoonsgegevens op deze wijze en Nanolink neemt deze verwerking op zich in verband met de cloud service van het Nanolink Systeem en eventuele andere diensten.

In geval van inconsistenties tussen deze algemene abonnementsvoorwaarden en de Verwerkingsvoorwaarden van DEEL II hieronder, prevaleren de Verwerkingsvoorwaarden van DEEL II.

Onderaannemers

NanoLink maakt, bij de nakoming van haar verplichtingen onder het abonnement gebruik van onderaannemer en externe adviseurs. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens door Nanolink (deels) aan een onderaannemer wordt overgelaten, gelden de Verwerkingsvoorwaarden van DEEL II onverkort voor die onderaannemer.

Duur en beëindiging

Het abonnement geldt minimaal voor een periode van 1 jaar tot schriftelijk opzegging of tot een van partijen de overeenkomst ontbindt (abonnementsperiode). Opzegging kan na een jaar schriftelijk gescheiden met een opzegtermijn van 30 dagen door Klant en met een opzegtermijn van 3 maanden door Nanolink. Opzegging door Klant kan geschieden per e-mail naar support@nanolink.com.

Het abonnement en Nanolinks Verwerkingsvoorwaarden zijn wederzijds afhankelijk en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden beëindig.

Nanolinks Verwerkingsvoorwaarden blijven echter na opzegging of ontbinding van het abonnement van kracht tot Nanolink de persoonsgegevens van Klant heeft verwijderd in overeenstemming met die Verwerkingsvoorwaarden, ook als het abonnement reeds eerder is geëindigd.

Het orderformulier kan een bepaalde vaste eerste periode bevatten. Is dat het geval dan kan het abonnement niet binnen die periode worden opgezegd en daarna gelden de gewone opzeggingstermijnen

Vertrouwelijkheid

Nanolink´s personeel neemt de gebruikelijke vertrouwelijkheid en geheimhouding in acht ten aanzien van alle gegevens van Klant die niet algemeen bekend zijn en Nanolink legt dezelfde verplichtingen op aan eventuele onderaannemers en derden waar zij bij de uitvoering van de verplichtingen onder het abonnement gebruik van maakt.

NanoLink mag alleen toegang verlenen tot de gegevens van Klant aan personen voor wie dat nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen onder het abonnement ten behoede van Klant. NanoLink zal deze verleende toegang tot klantgegevens doorlopend controleren en beëindigen wanneer dat niet langer nodig is.

Verantwoordelijkheid Klant voor gebruiksaccounts

Klant is verantwoordelijk voor het eigen gebruik door Klant van het Nanolink Systeem en voor ieder gebruik dat geschiedt met de aan Klant toegekende login account aan de super-user en met de door Klant opgerichte andere gebruikersaccounts.

Klant dient de login gegevens van de super-user en de andere gebruikers geheim te houden en dient de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat de gebruikers accounts of andere gegevens beschikbaar komen op een manier die derden in staat stelt zich ongeautoriseerde toegang tot de gegevens van Klant te verschaffen.

Overige verplichtingen van Klant

Klant zal er voor zorgen dat het Nanolink Systeem niet wordt gebruikt op een manier die de goede naam of goodwill van Nanolink kan schaden en/of op enige wijze in strijd is met relevante wet- of regelgeving.

Wijzigingen in Abonnementsvoorwaarden.

NanoLink kan de abonnementsvoorwaarden op ieder moment wijzigen. De open enig moment van kracht zijnde abonnementsvoorwaarden zijn altijd toegankelijk op de website van Nanolink onder https://www.nanolink.com/nl.

Nanolink zal, indien redelijkerwijs mogelijk, wijzigingen in de abonnementsvoorwaarden 30 dagen van te voren aankondigen. Gegevens over de voorgenomen wijzigingen worden naar de contactpersoon van Klant gestuurd en/of gemeld op https://www.nanolink.com/nl .

Als Klant de wijzigingen niet wenst te accepteren kan Klant het abonnement schriftelijk opzeggen met in acht neming van de overeengekomen opzeggingstermijn, doch zij heeft geen andere rechten of bevoegdheden in verband met een dergelijke wijziging of de opzegging.

Gebruik van het Nanolink Systeem na een wijziging van de Abonnementsvoorwaarden wordt beschouwd als een acceptatie van de gewijzigde voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich doorlopend van eventuele wijzigingen op de hoogte te houden.

Aansprakelijkheid Nanolink

De Service wordt door Nanolink verleend als een standaardservice zonder speciale garanties.

De Klant accepteert daarmee dat de Service onderhevig kan zijn aan fouten en onregelmatigheden van geringe betekenis die geen noemenswaardige invloed hebben op de werking van het Nanolink System. Nanolink garandeert niet dat dergelijke onvolkomenheden steeds worden opgelost, en een eventuele oplossing zal normaal gesproken onderdeel zijn van het periodieke reguliere onderhoud en updating van het Nanolink Systeem door Nanolink, zoals hierboven beschreven. Dergelijke onvolkomenheden worden niet beschouwd als een tekortkoming zijdens Nanolink.

Partijen komen overeen dat wezenlijke fouten en verstoringen in het Nanolink Systeem binnen redelijke tijd door Nanolink worden opgelost. Worden dergelijke wezenlijke fouten en verstoringen niet binnen redelijke termijn opgelost, dan is Klant gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, echter zonder enig recht op schadevergoeding ter zake die fouten of verstoringen.

Klant dient over een gebrek in de Service een klacht in te dienen zodra dit is geconstateerd of had moeten worden geconstateerd, doch uiterlijk binnen een maand nadat het gebrek is ontstaan. Daarna kan niet meer over een gebrek worden geklaagd.

Indien Nanolink een leveringstermijn met meer dan 10 dagen overschrijdt, is Klant gerechtigd het abonnement zonder opzegtermijn schriftelijk op te zeggen, zonder enig ander recht ter zake de vertraging in de levering. In geval van zodanig opzegging zal de Klant de afgeleverde zaken terstond aan Nanolink terug leveren.

Nanolink is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik door Klant van het Nanolink Systeem NanoLink of voor enig misverstand dat bij de Klant ontstaat als gevolg van dat gebruik.

Nanolink is alleen gehouden tot vergoeding van schade die het gevolg is van een wezenlijke tekortkomen van Nanolink, echter met inachtneming van bovenstaande bepalingen en onderstaande beperkingen en maximering.

Nanolinks is alleen aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding van directe schade en niet voor aanvullende schadevergoeding zoals indirecte- en gevolg schade, verlies van omzet of winst, hogere kosten, misgelopen besparingen, verlies van data of vervangingskosten.

Nanolinks totale aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat Nanolink van Klant heeft ontvangen onder het abonnement gedurende de 12 maanden direct voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Indien het abonnement op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt de maximale aansprakelijkheid bepaald door het gemiddelde bedrag per maand dat gedurende de abonnementsperiode over de maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door Nanolink van Klant is ontvangen maal 12. De aansprakelijkheid van Nanolink is echter altijd beperkt tot 12.500 Euro.

Productaansprakelijkheid

NanoLink is slechts aansprakelijk voor schade aan personen en zaken veroorzaakt door Apparatuur die door Nanolink is geleverd, zoals deze aansprakelijkheid is geregeld in de op enige moment toepasselijke wet- en regelgeving. Nanolink neemt daarnaast geen andere of hoger aansprakelijkheid op zich.

Nanolinks productaansprakelijkheid is voorts beperkt op de wijze en tot de bedragen zoals bepaald in deze Abonnementsvoorwaarden, voor zover niet in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Tekortkoming Klant

In geval van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming door Klant van de verplichtingen onder de Abonnementsovereenkomst is Nanolink gerechtigd deze te ontbinden zonder enig recht van Klant op schadevergoeding, doch met behoud van overige de rechten van Nanolink.

Wordt een factuur niet op tijd betaald, dan kan Nanolink toegang tot het Nanolink Systeem opschorten tot betaling is ontvangen, waarbij de betalingsverplichtingen voor de opschortingsperiode onverminderd verschuldigd zijn.

Heeft Klant een uitstaande factuur niet betaald binnen de in een tweede betalingsherinnering aangegeven betalingsperiode, is Nanolink gerechtigd de Abonnementsovereenkomst te ontbinden.

Force majeure

Onder Force Majeur aan de zijde van Nanolink wordt onder andere verstaan: omstandigheden die buiten de controle van Nanolink liggen zoals oorlog, oproer, terreur, brand, natuurrampen, onderbreking van normale transportnetwerken, onderbreking van energie voorziening, openbare datasystemen of communicatiesystemen, virus- of cyberaanvallen, hacking alsmede dezelfde omstandigheden die een onderaannemer betreffen waardoor Nanolink verhinderd wordt in de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant.

Koop van Apparatuur

Partijen kunnen in het orderformulier een koop overeenkomen van Nanolink Chips, Gateways en andere apparaten (in deze voorwaarden gezamenlijk en afzonderlijk genoemd ”Apparatuur”),

Levering van Apparatuur geschiedt Ex-Works (INCOTERMS 2010) ongeacht of Nanolink feitelijk zorg draagt voor het transport. Levering wordt geacht te zijn geschied bij overhandiging van de Apparatuur aan de vervoerder.

Klant is verplicht apparatuur bij ontvangst te inspecteren op zichtbare gebreken en daar zo nodig direct over te klagen.

Voor niet zichtbare gebreken heeft Klant een reclamerecht van 12 maanden.

Klant wordt erop geattendeerd dat de gemiddelde levensduur van Nanolink Chips (batterij) vier jaar is, doch dat de werkelijke levensduur kan variëren, mede afhankelijk van de wijze van gebruik. Bij vervanging van de Chips zal Klant de gebruikersgegevens opnieuw dienen in te voeren, hetgeen de verantwoordelijkheid van Klant is.

Bij tijdige en terechte klachten over gebreken zal Nanolink naar eigen keuze en binnen redelijke termijn, hetzij de Apparatuur repareren of vervangen.

Nanolinks verplichtingen houden niet in vervangen van Apparatuur bij einde levensduur of noodzakelijk geworden door normale slijtage, onjuist gebruik of gebruik dat anderszins niet in overeenstemming is met de productspecificaties. Vertraagde levering levert pas een toerekenbare tekortkoming op die ontbinding rechtvaardigt indien deze meer dan 20 werkdagen voortduurt. In dat geval kan Klant de koop van Apparatuur ontbinden, zonder verder recht op schadevergoeding en met de verplichting om de eventueel alsnog geleverde apparatuur terug te leveren.

NanoLink Chips

NanoLink Chips hebben het CE-merk. De voorwaarden waaronder NanoLink Chips kunnen worden gebruikt staan nader beschreven in de productspecificaties.

NanoLink Chips zenden een laagfrequent radiosignaal uit. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om zich ervan te vergewissen dat het gebruik van deze laagfrequente signalen wettelijk is toegestaan op de plaats waar de chips worden gebruikt.

NanoLink Chips zenden een signaal met een vast tijdsinterval zoals genoemd in de productspecificatie. Reikwijdte en interval hangen mede af van de plaats waar de chip wordt geplaatst en de directe omgeving daarvan.

Van buiten komende radiosignalen kunnen het signaal van de Nanolink Chip verstoren.

Plaatsing en bevestiging van NanoLink Chips is de eigen verantwoordelijkheid van Klant

NanoLink Chips dienen bij einde gebruik te worden beschouwd als elektronisch afval, zoals genoemd in de relevante wet- en regelgeving.

Gebruik van naam Klant als referentie

Het is NanoLink toegestaan de naam van Klant op te nemen in haar referentielijst met klanten, doch heeft niet het recht de naam van Klant voor andere marketingdoeleinden te gebruiken.

Ontvangst van reclamematerialen

Met acceptatie van deze abonnementsvoorwaarden, accepteert Klant uitdrukkelijk dat Nanolink haar marketinginformatie kan toezenden aan het door Klant opgegeven e-mail adres van de contactpersoon. Marketinginformatie kan mede inhouden productupdates, service mededelingen gegevens over systeemintegratie met derden enzovoorts. Klant kan zich op ieder moment afmelden voor de ontvangst van deze marketinginformatie.

Toepasselijk Recht en conflicten.

De Abonnementsovereenkomst wordt gevormd door het door Nanolink geaccepteerde orderformulier en deze abonnementsvoorwaarden. De Abonnementsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen partijen die zij niet onderling kunnen oplossen worden beslecht door de relatief bevoegde rechter te Arnhem.

NanoLink contactgegevens

Alle mededelingen van Klant aan Nanolink dienen te worden gezonden aan

Nanolink Benelux BV

Ter attentie van Arjen Baas

Pachterwaard 58,

6846 ET Arnhem

Of aan e-mail:support@nanolink.com

Tlf.: +31 (0)26 20 621 09 ,

tot het moment dat Nanolink een andere adressering aan Klant meedeelt.

Nanolink Benelux BV​

Pachterwaard 58
​6846 ET Arnhem
​t.  +31 2​6 20 621 09
​e. support@nanolink.com

KvK: 72132558

​Aanmelden nieuwsbrief

 
 
 
Please make sure all required fields are filled out correctly

​Wij behandelen uw contactgegevens conform ons

​privacybeleid dat u hier kunt downloaden.​