Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår for NANOLINK SYSTEM

Kunden, som tiltræder disse Abonnementsvilkår, og Nanolink ApS, CVR-nr. 29167001 (NanoLink) indgår aftale om Kundens adgang til og brug af NanoLink System (Abonnement) der er en online baseret standard service, der tilgås via en Internet browser eller en app, og som indgår i Nanolinks sporingssystem til lokalisering, sporing og management af sporingschips og andre af Kunden registrerede objekter.

Abonnementsvilkårene suppleres af parternes aftaleseddel (Aftaleseddel).

Abonnementsvilkårene indeholder to dele:

Del I – indeholder de almindelige abonnementsvilkår, der gælder for brugen af NanoLink System (også betegnet Service).

Del II – indeholder NanoLinks databehandlingsvilkår.

Abonnementsvilkårene regulerer Kundens Abonnement og har virkning fra det tidspunkt, Kunden accepterer dem. Abonnementsvilkårene erstatter fra dette tidspunkt enhver tidligere aftale indgået mellem parterne i relation til adgang til og brug af NanoLink System. Kundens påbegyndelse af eller fortsættelse af brugen af NanoLink System anses herunder for Kundens udtrykkelige accept af Abonnementsvilkårene.

Brugsadgang

Med Kundens accept af Abonnementsvilkårene får Kunden brugsadgang til NanoLink System i abonnementsperioden. Brugsadgangen omfatter, at Kunden kan anvende servicen i sin egen interne virksomhedsdrift for ét cvr-nr.

Kunden tildeles en superbrugeradgang og kan selv oprette yderligere brugere indenfor det antal, der er købt abonnement til. Tildelte login-detaljer må ikke videregives.

Adgangen til at anvende NanoLink System gælder udelukkende for Kunden og dennes ansatte samt sådanne eksterne personer, der foretager databehandling for eller leverer andre ydelser til Kunden, og hvor adgang til servicen er en nødvendighed for at kunne levere disse ydelser.

Kunden indestår i den forbindelse for tredjemands respekt af Abonnementsvilkårene.

NanoLink er berettiget til løbende at foretage opdateringer og ændringer af NanoLink System, herunder også af den indeholdte funktionalitet, som kan påvirke Kundens brug og værdi af Abonnementet. Sådanne ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke Kundens brug af NanoLink Systemet.

Support

Kunden kan som del af sit Abonnement benytte sig af NanoLink Support. Support kan kontaktes af Kundens superbruger indenfor NanoLinks almindelige åbningstid. Supportydelsen omfatter umiddelbar teknisk problem assistance, som kan løses telefonisk og indenfor maksimalt 15 min.

Rettigheder

NanoLink har alle immaterielle rettigheder til NanoLink System udviklet eller udarbejdet af NanoLink, herunder også kode, dokumentation, brugermanualer og eventuelt uddannelsesmateriale. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af sådant materiale.

Kunden overdrages ingen immaterielle rettigheder, men opnår alene en brugsret med det indhold, der er angivet ovenfor.

Kundens data

Kunden har alle rettigheder til egne data, som Kunden indlæser i NanoLink System gennem brug eller manuelt. NanoLink behandler alene Kundens data efter dennes instruks og dermed ikke til egne formål og NanoLink har ingen tilbageholdelsesret i Kundens data.

Data, som NanoLink genererer, eller som NanoLink System automatisk genererer i forbindelse med brug af servicen, herunder Kundens brug eller overvågning af brugen af servicen, må Nanolink alene benytte til gennemførelse af servicen overfor Kunden. NanoLink foretager også anonymisering af data for kunden, og Kunden accepterer at anonymiserede data videregives til NanoLink til brug i bl.a. statistisk henseende, til forbedring af servicen mv..

Tilgængelighed og performance af NanoLink System

NanoLink tilstræber at NanoLink System har en høj driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, forårsaget af faktorer uden for NanoLinks kontrol. Dette kan bl.a. omfatte strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

Ændring af vilkår i Google Play og/eller Apple AppStore som medfører at NanoLinks app bliver utilgængelig i en periode anses også for et forhold udenfor NanoLinks kontrol.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber NanoLink at genskabe normal drift hurtigst muligt.

NanoLink vil gennemføre servicevinduer med henblik på løbende vedligeholdelse af servicen, og NanoLink System kan i sådanne perioder være helt eller delvist utilgængelig for Kunden. NanoLink tilstræber at placere planlagte servicevinduer på tidspunkter uden for tidsrummet 8.00-17.00 på hverdage, hvor NanoLink forventer, at nedetid generelt vil være til mindst mulig gene for Kunder. Service i forbindelse med driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager som ikke kan udskydes, gennemføres dog altid hurtigst muligt.

NanoLink Systems stabilitet og ydeevne (performance) kan afhænge af Kundens udstyr, signalstyrke for enheders datatransmission, internetforbindelse mv. NanoLink er ikke ansvarlig for manglende stabilitet i servicen eller performance som skyldes sådanne forhold, og Kunden er bekendt med, at eneste måde af afhjælpe sådanne forhold på er ved at Kunden opgraderer udstyr eller kommunikationslinjer.

Priser og betalingsvilkår

For abonnement og for anvendelse af NanoLink System betaler Kunden vederlag i overensstemmelse med NanoLinks til enhver tid gældende prisliste eller den individuelle aftale parterne har indgået i Aftalesedlen.

Alle oplyste priser er ekskl. moms.

Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen og ét år frem. Herefter faktureres årsvis forud, medmindre andet er aftalt i Aftalesedlen.

Køb af Udstyr angivet på Aftalesedlen faktureres ved levering, men mindre andet særskilt er aftalt, jf. også punktet ”Særligt om køb af Udstyr” nedenfor.

NanoLink kan ændre sammensætning, indhold og priser på produkter, services og abonnementer med et varsel på 30 dage ved udsendelse på e-mail til Kundens oplyste kontaktperson, eller ved opslag på www.nanolink.com. Ændringer til priser, produkter, services og abonnementer anses ikke for en ændring af selve Abonnementsvilkårene.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadatoen.

Ved manglende eller forsinket betaling kan NanoLink uden varsel og uden ansvar suspendere adgangen til NanoLink System, indtil aftalt betaling er modtaget.

Ved forsinket betaling er NanoLink berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,75 % pr. påbegyndt måned, indtil beløbet er betalt til NanoLink, jf. også nedenfor under punktet Kundens misligholdelse.

Overdragelse

Kunden kan ikke overdrage sin aftale om abonnement på NanoLink System eller rettigheder eller forpligtelser herunder til tredjemand, uden NanoLinks forudgående accept.

NanoLink kan overdrage aftalerelationen og dermed aftalen om abonnement med Kunden, uden kundens forudgående samtykke.

Behandling af personoplysninger

Ved Kundens brug af NanoLink System overlades NanoLink at behandle personoplysninger på Kundens vegne. Kunden er dermed dataansvarlig for de overladte oplysninger, mens NanoLink er databehandler.

Al behandling af personoplysninger for kunden, sker på NanoLinks Databehandlingsvilkår, som udgør parternes databehandleraftale for de af Kunden overladte behandlinger af personoplysninger, og som NanoLink har påtaget sig som led i levering af cloudtjenesten NanoLink System og eventuelle supplerende tjenesteydelser.

Databehandlingsvilkårene er indeholdt i del II af Abonnementsvilkårene. Ved uoverensstemmelser mellem Databehandlingsvilkårene og Abonnements-vilkårene, har Databehandlingsvilkårene forrang.

Underleverandører

NanoLink anvender underleverandører og eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser under Abonnementet med Kunden. Hvor underleverandører bliver overladt at behandle personoplysninger, gælder reguleringen i NanoLinks Databehandlingsvilkår.

Varighed og opsigelse

Abonnementet er gældende, indtil Abonnementet opsiges skriftligt eller en af parterne måtte ophæve aftalen (abonnementsperioden). NanoLinks Databehandlingsvilkår gælder dog for NanoLinks behandling af personoplysninger for Kunden, indtil NanoLink har slettet Kundens data i overensstemmelse med reguleringen i Databehandlingsvilkårene, uanset om Abonnementet i øvrigt er ophørt på et tidligere tidspunkt. Databehandlingsvilkårene og Abonnementet er indbyrdes afhængige og kan derfor ikke opsiges særskilt.

Abonnementet kan opsiges til udgangen af en kalendermåned med 30 dages varsel fra Kundens side, og med 3 måneders varsel fra NanoLinks side.

Opsigelse kan ske på e-mail til info@nanolink.com.

Aftalesedlen kan indeholde en bindingsperiode. Hvor der er aftalt en bindingsperiode, kan Abonnementet ikke opsiges førend efter udløb af bindingsperioden, og ved opsigelse derefter gælder det almindelige opsigelsesvarsel.

Fortrolighed og diskretion

NanoLinks personale iagttager tavshed i sædvanligt omfang med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens forhold, som ikke er alment kendte, og NanoLink pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår NanoLink med leverancen, en tilsvarende forpligtelse.

NanoLink må alene autorisere personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til Kundens oplysninger for at kunne opfylde NanoLinks forpligtelser overfor Kunden. NanoLink skal løbende vurdere autorisationer og lukke adgange, når autorisationer udløber eller ophører.

Kundens ansvar for bruger-adgange

Kunden er ansvarlig for Kundens egen brug af NanoLink System samt for enhver brug, der sker med Kundens tildelte superbruger login og med de af Kunden oprettede bruger-adgange.

Kunden skal holde superbruger login og bruger-adgange fortrolige og træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod, at Kunden kompromitterer bruger-adgange eller øvrige oplysninger, som kan bevirke, at tredjemand skaffer sig uberettiget adgang til Kundens data.

Kundens øvrige forpligtelser

Kunden skal sikre, at den NanoLink System ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade NanoLinks navn, omdømme eller goodwill, eller på en måde som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Ændringer til Abonnementsvilkårene

NanoLink kan ændre Abonnementsvilkårene til enhver tid. Den til enhver tid gældende version af Abonnementsvilkårene er tilgængelig på NanoLinks hjemmeside https://www.nanolink.com/da.

NanoLink tilsigter at give rimeligt varsel på mindst 30 dage i forbindelse med ændringer til Abonnementsvilkårene. Oplysninger om planlagte ændringer fremsendes til Kundens kontaktperson og/eller opslås på www.nanolink.com. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere de varslede ændringer, kan Kunden opsige sit Abonnement med det aftalte varsel. Kunden har ikke herudover nogen beføjelser som konsekvens af ændringer til Abonnementsvilkårene.

Brug af NanoLink System efter en ændring af Abonnementsvilkårene udgør en accept af sådanne ændrede vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret om ændringer.

NanoLinks misligholdelse og ansvar

NanoLink System leveres som en standardservice, som det er og forefindes og uden særlige garantier.

Kunden er dermed indforstået med, at der i servicen kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af NanoLink System nævneværdigt. NanoLink garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til en opdatering af servicen. Kunden er indforstået med, at sådanne mindre væsentlige fejl ikke kan anses for misligholdelse.

For væsentlige fejl i servicen er Kunden indforstået med, at NanoLink afhjælper sådanne inden rimelig tid. Afhjælper NanoLink ikke forholdet, og påvirkes Kundens anvendelse af servicen i ikke-ubetydelig grad som følge heraf, har Kunden ret til at opsige aftalen om Abonnement uden varsel. Kunden har ikke herudover nogen misligholdelsesbeføjelser for perioden, hvor fejlen påvirker den aftalte service.

NanoLinks er ansvarlig overfor Kunden for fejl og mangler ved NanoLinks tjenesteydelser i overensstemmelse med Dansk rets almindelige regler, med de begrænsninger, der er indeholdt i disse Abonnementsvilkår.

Kunden skal reklamere over mangler straks disse er eller burde være konstateret. Den absolutte reklamationsperiode for mangelsansvar er 1 måned efter manglen er indtrådt. Derefter er reklamationsretten bortfaldet.

Overskrider NanoLink en aftalt leveringstermin med mere end 10 arbejdsdage, er Kunden berettiget til at opsige Abonnementsaftalen uden varsel. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er dermed afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for rentetab, følgeskader eller anden indirekte skade.

NanoLink er ikke ansvarlig for Kundens brug af NanoLink System og for forståelser, opfattelser eller tab, som opstår hos Kunden som følge af brugen.

NanoLink er alene forpligtet til at erstatte Kundens økonomiske tab, der er en følge af en væsentlig misligholdelse ved NanoLinks leverancer, med de erstatningsfritagelser, der er angivet ovenfor.

NanoLinks erstatningspligt omfatter i alle tilfælde alene Kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, som bl.a. driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tabt avance eller tab af data og udgifter i forbindelse reetablering, ikke erstattes.

NanoLinks samlede erstatningsansvar er i alle tilfælde begrænset beløbsmæssigt til det beløb, som NanoLink har modtaget i betaling under Abonnementet for de 12 måneder, der går umiddelbart forud for det ansvars-pådragende forhold. Hvis Abonnementsaftalen ikke har været i kraft i 12 måneder på skadestidspunktet, beregnes ansvarsbegrænsningen som gennemsnittet af modtagne beløb i de måneder, som er gået, ganget med 12. Beløbet kan dog i intet tilfælde overstige kr. 100.000,00.

Produktansvar

NanoLink er ansvarlig for produktskade forvoldt af NanoLinks leverancer i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager NanoLink sig intet produktansvar.

NanoLinks ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den beløbsmæssige begrænsning angivet ovenfor under ”Ansvar og erstatning” ovenfor, hvor dette ikke er i strid med præceptiv lovgivning.

Kundens misligholdelse

Hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser efter Abonnementsaftalen, er NanoLink berettiget til at ophæve aftalen om Abonnement uden særskilt påkrav om afhjælpning og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

Betales en faktura ikke rettidigt, suspenderes Kundens adgang til NanoLink System, indtil betaling er modtaget. NanoLink vil i så fald fortsat have krav på betaling af vederlag i suspensionsperioden.

Har Kunden ikke betalt udestående beløb, der er forfaldne til betaling indenfor en meddelt frist i 2. betalingspåmindelse, anses dette som væsentlig misligholdelse, som berettiger NanoLink til at ophæve Abonnementsaftalen.

Force majeure

NanoLinks forpligtelser efter Abonnementsaftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for NanoLinks kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, virus, cyber terror, hackerangreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører, og som NanoLink ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.

Forhold hos NanoLinks underleverandører, der medfører, at NanoLink ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for Kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for NanoLink, anses ligeledes som force majeure.

Særligt om køb af udstyr

Parterne kan i Aftalesedlen inkludere Kundens køb af NanoLink brikker, gateway og andet udstyr (Udstyr).

Levering af udstyr sker Ex Works, uanset NanoLink skal arrangere transport frem til Kunden. Levering anses dermed for sket ved overgivelse til fragtfører.

Kunden er forpligtet til at foretage undersøgelse af Udstyr straks ved modtagelse og straks reklamere over synlige skader.

For ikke synlige skader (mangler) gælder der en 12 måneders reklamationsret. Kunden er gjort opmærksom på, at for NanoLink Chips er den forventede levetid ca. 4 år, men at den konkrete levetid kan variere og afhænger bl.a. af den konkrete brug. Ved udskiftning af Chips skal Kunden foretage en omregistrering af data. Det er Kundens eget ansvar at foretage denne.

Ved berettiget og rettidig reklamation over mangler, foretager NanoLink efter eget valg afhjælpning eller ombytning indenfor rimelig tid. NanoLinks ansvar omfatter ikke udskiftning af Udstyret ved endt levetid, udskiftning der er nødvendig som følge af almindeligt slid, forkert brug eller anden brug, der ikke er i overensstemmelse med produktspecifikationen.

Forsinkelse med levering af udstyr anses først for en væsentlig misligholdelse, når forsinkelsen har en varighed på 20 arbejdsdage. Ved væsentlig forsinkelse kan Kunden annullere købet af Udstyr samt annullere Abonnement, som er tegnet samtidig med købet af det forsinkede Udstyr, men kan ikke derudover gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

NanoLinks erstatningspligt og erstatningsansvar er endvidere begrænset i overensstemmelse med reguleringen i afsnittet ”NanoLinks misligholdelse og ansvar” ovenfor

Særligt om NanoLink Chips

NanoLink Chips er CE-godkendt. De forhold, under hvilke Chips kan anvendes, er nærmere beskrevet i NanoLinks produktspecifikation for Chips.

NanoLink Chips udsender signal via lavfrekvent radiosignal. Det er Kundens ansvar at sikre, hvorvidt det er lovligt at anvende lavfrekvent radiosignal, hvor NanoLink Chips befinder sig.

NanoLink Chips sender signal med et fast interval, som angivet i produktspecifikationen. Rækkevidden og intervallet af signalet afhænger af placeringen af NanoLink Chips og dets omgivelser.

Udefrakommende radiosignaler kan muligvis forstyrre udsendelse af signal fra NanoLink Chips.

Fastgørelsen af NanoLink Chips er Kundens eget ansvar. Som monteringsforslag kan angives montering med strip, lim eller krympeflex.

NanoLink Chips skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af elektronisk affald

Brug af Kunden som reference

NanoLink må medtage Kunden på sin referenceliste, men må derudover ikke bruge Kundens navn i markedsføringsøjemed

Modtagelse af markedsføringsmateriale

Med accept af Abonnementsvilkårene accepterer Kunden udtrykkeligt, at NanoLink må fremsende markedsføringsmateriale til den oplyste e-mailadresse for Kundens kontaktperson. Markedsføringsmaterialet kan indeholde oplysninger om produktopdateringer, servicemeddelelser, oplysninger om tredjeparts integrationer mv. Kunden kan til enhver tid framelde sig yderligere modtagelse af sådant markedsføringsmateriale.

Tvister

Aftalen er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i Danmark efter dansk ret ved Retten i Randers.

NanoLinks kontaktoplysninger

Kundens henvendelser til NanoLink omkring Abonnementet skal fremsendes til:

Nanolink ApS

Lundagervej 25d

8722 Hedensted

E-mail: support@nanolink.com

Tlf.: 88 70 90 00

Om Nanolink​

Nanolink® ApS

CVR: 29167001

Adresse

Lundagervej 25D, 8722 Hedensted

Find os på kort »

Kontakt os​